โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Demonstration School